Obchodné podmienky


Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode spoločnosti
PROGRESS sportswear, s.r.o. od 1.6.2021

Obchodná spoločnosť: PROGRESS sportswear, s.r.o.

sídlo: Pražská 483, Písek 397 01

ID: 26070944, VAT: CZ 26070944

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, odd. C, vložka 12069

Na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.progress-cz.cz

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou PROGRESS sportswear, s.r.o. so sídlom Pražská 483, Písek 397 01, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, odd. C, vložka 12069 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a kupujúci, ktorým je spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "kupujúci").

1.1.1. Spotrebiteľ, ktorý je definovaný v § 419 zákona č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ").

1.1.2. Podnikateľ, ktorý je definovaný v § 420 zákona č. 89/20122 Z. z. v znení neskorších predpisov ako osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "kupujúci podnikateľ").

1.2 Ak sa ustanovenia týchto VOP primerane vzťahujú na kupujúceho spotrebiteľa a kupujúceho podnikateľa, potom sa ďalej spoločne označujú ako "kupujúci".

1.3 Prevádzkareň - expedičný sklad sa nachádza na adrese Pražská 483, 39701 Písek (ďalej len "prevádzkareň"). Podniková predajňa predávajúceho sa nachádza na adrese Velké náměstí 119, 397 01 Písek (ďalej len "podniková predajňa").

1.4. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim - podnikateľom výslovne neupravené týmito OP alebo Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.5. Tieto Obchodné podmienky neupravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý uzatvára Kúpnu zmluvu v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou Predávajúceho alebo samostatným výkonom jeho povolania alebo osoby konajúcej v mene alebo na účet podnikateľa.

1.6 V prípade rozdielov medzi znením OP a kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa použije znenie kúpnej zmluvy.

1.7 Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

1.8. Súčasťou podmienok je aj formulár na vrátenie dokumentov a formulár na podanie sťažnosti.

1.9. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci prostredníctvom internetovej stránky www.progress-cz.cz.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu www.progress-cz.cz sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, že sú mu zrozumiteľné a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

2.2 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.3 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke internetového obchodu. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

2.4 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v rámci objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcimi a predávajúcimi vzájomné práva a povinnosti.

2.5 Platnosť elektronickej objednávky je podmienená správnym a pravdivým vyplnením všetkých údajov a náležitostí predpísaných registračným formulárom a schválením obsahu objednávky. Údaje poskytnuté kupujúcim sa považujú za správne.

2.6 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny pri jeho prevzatí. 

2.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

2.9 Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

2.11. Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich použije výlučne na plnenie predmetu kúpnej zmluvy.

3. Ochrana osobných údajov

3.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

3.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov alebo ich aktualizovať priamo vo svojom zákazníckom účte. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv súvisiacich s týmito údajmi.

3.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

3.6 Osobné údaje sa spracúvajú tak dlho, ako je to potrebné. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom.

3.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 3.8. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom (článok 3.5), najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

 


(a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
b) požiadať predávajúceho o nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci odstráni takto vzniknutý stav. Ak predávajúci žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

3.8 Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť.

3.9 Spoločnosť Progress sportswear s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.progress-cz.cz, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s legislatívou EÚ - všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov sú uvedené TU. Úplné podmienky a zásady ochrany osobných údajov nájdete TU.

4. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

4.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s objednávkou, tovarom, službami alebo obchodom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

4.2 Predávajúci je oprávnený zasielať svoje vlastné obchodné oznámenia na základe dobrovoľného súhlasu kupujúceho, a to až do momentu, kedy kupujúci oznámi predávajúcemu, že si želá ich zasielanie ukončiť, alebo kedy ich kupujúci sám ukončí zasielanie prostredníctvom odkazu v každom obchodnom oznámení.

4.3 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na webovej stránke a splniť záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1 Ceny tovaru, služieb a prepravné náklady sú uvedené v Kč. Daň z pridanej hodnoty (DPH) je vždy uvedená v súlade so zákonom č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty... Ceny v e-shope sú zmluvné, vždy aktuálne a platné až na zjavné chyby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

5.2 Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

5.3 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)na dobierku pri dodaní tovaru. Totožnosť kupujúceho sa overí pri odovzdaní tovaru.
c) bezhotovostne kreditnou kartou
b)v hotovosti v podnikovej predajni v Písku pri osobnom odbere alebo v iných zmluvných predajniach pri osobnom odbere.

5.4 Splatnosť kúpnej ceny v prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku nastáva v čase prevzatia tovaru. 

5.5 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy.

5.6 Predávajúci je platcom DPH.

5.7 V súlade so zákonom o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

6. Čas odoslania a vydané doklady

6.1.1 Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, všetok tovar, ktorý je na sklade, sa prepravcovi odovzdá najneskôr tretí pracovný deň po prijatí objednávky. 

6.1.2 V prípade objednávky podanej na jednom z našich výdajných miest musí byť tovar k dispozícii na výdajnom mieste najneskôr desiaty pracovný deň po prijatí objednávky, pričom výdajné miesto informuje kupujúceho o možnosti vyzdvihnutia tovaru telefonicky, e-mailom alebo SMS správou.

6.2 V prípade objednávok zo zahraničia sa môže dodacia lehota predĺžiť.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu odoslania v prípade, že tovar nie je aktuálne na sklade alebo nastanú iné nepredvídané udalosti. O prípadnej dlhšej lehote odoslania bude kupujúci informovaný elektronickou komunikáciou na e-mailovú adresu alebo telefonicky podľa údajov, ktoré kupujúci uviedol pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo pri registrácii. 

6.4 V prípade nemožnosti odoslať časť objednávky môže kupujúci požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade. V takom prípade kupujúci uhradí náklady spojené s balením a dodaním tovaru za každú dodávku osobitne.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1 Kupujúci je povinný spolu s cenou Tovaru uhradiť aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru (ďalej len "doprava a balné"). 

7.2 Preprava a dodanie tovaru sa riadi aktuálnymi podmienkami uvedenými na webovej stránke.

7.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci podpisom dopravcovi potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nemožno brať ohľad.

7.4 Ak sa zásielka vráti nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci má právo požadovať náhradu nákladov na doručenie. 

7.5 V prípade nedoručenia zásielky podľa článku 8.6 bude kupujúci vyzvaný telefonicky, e-mailom alebo SMS správou, aby sa vyjadril, ako bude so zásielkou ďalej naložené.

7.6 Ak kupujúci požiada o opätovné zaslanie, je povinný uhradiť okrem celkovej ceny aj predchádzajúce manipulačné poplatky a prepravné.

8. Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia, záruka

8.1 Predávajúci sa zaväzuje plniť kupujúcemu riadne, bez vád a v súlade s termínmi odoslania podľa článku 7 

8.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia veci kupujúcim:

(a) tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
(b) vec je vhodná na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
(c)tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
(d) položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti
(e)položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov

8.3 Článok 10.2 sa neuplatňuje:

(a)v prípade veci predanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
b)opotrebovaniu spôsobenému bežným používaním,
(c)v prípade použitej veci na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, 
(d) alebo ak to vyžaduje povaha veci.

8.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí.

8.5 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.

8.6 Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.7 Ďalšie práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho, ako aj postup pri uplatňovaní práva z vadného plnenia upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho.

8.8 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar.

9.2 Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci spotrebiteľ informovať Predávajúceho o svojom odstúpení od tejto zmluvy písomne alebo e-mailom na adresu reklamace@progress-cz.cz.

9.3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

9.4 Ak Kupujúci spotrebiteľ odstúpi od tejto Zmluvy, všetky platby, ktoré Predávajúci od Kupujúceho spotrebiteľa prijal, budú Predávajúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci dostal oznámenie o odstúpení od Zmluvy (a vrátený tovar). Predávajúci použije na vrátenie platieb len bankový prevod na bankový účet.

9.5 Ak si Kupujúci spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

9.6 Ak Kupujúci spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy len čiastočne, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru.

9.7 V súlade s § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka znáša kupujúci spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

9.8 Predávajúci vráti platbu až po prijatí tovaru alebo keď kupujúci spotrebiteľ preukáže, že tovar už poslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

9.9 Kupujúci je povinný zaslať tovar späť na adresu spoločnosti PROGRESS Sportswear s.r.o., Pražská 326/53, 397 01 Písek, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Tento tovar nebude prijatý ani v predajni spoločnosti, ani na žiadnom z výdajných miest. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám tovar zašlete späť pred uplynutím 14 dní.

9.10. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

9.11 Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru spôsobené zaobchádzaním s tovarom iným spôsobom, než aký vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.

9.12. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že ak je tovar vrátený predávajúcemu poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá vznikla kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare s nárokom kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

9.13. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je možné v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka v prípade tovaru vyrobeného na zákazku (napr. oblečenie na mieru) alebo tovaru uzavretého v obale, ktorý bol Kupujúcim odstránený a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

9.14. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak:

a)tovar ešte nebol prevzatý kupujúcim.
b)zásielka sa vráti ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho a kupujúci sa nevyjadrí k ďalšiemu postupu do 7 dní od prvého upozornenia podľa článku 8.8.
c)Ak v prípade bezhotovostnej platby nie je platba pripísaná na účet predávajúceho do piatich pracovných dní odo dňa splatnosti objednávky a kupujúci sa do 7 dní od prvej výzvy nevyjadrí k ďalšiemu postupu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.11.2019 a v plnom rozsahu rušia predchádzajúce Obchodné podmienky (Obchodné podmienky platné do 19.11.2019).

10.2 Kúpna zmluva a všetky otázky súvisiace so zmluvou sa riadia českým právom, ak je pre ne prípustná voľba práva.

10.3 Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

10.4 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na webovej stránke internetového obchodu www.progress-cz.cz, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Kupujúci je neodvolateľne viazaný objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy).

10.5 Ak nie je v OP výslovne uvedené inak, ich práva a povinnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.